INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Lucrarea va fi redactată integral în limba engleză şi în formatul asigurat de acest document cu antet.

Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi publicate în Volumul Conferinţei Internaţionale de Ştiinţele Vieţii – ISI Proceeding (Thomson Web of Science) (după achitarea taxei de 100 Euro), în revista Advanced Research in Life Sciences Journal sau în volumul Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara (Scientific Papers Veterinary Medicine Timisoara), ISSN 1221-5295, Editura Agroprint Timişoara (categoria B+, evaluare CNCSIS şi indexat CABI Full Text şi Ulrichs WEB Global Serial Directory).

Se admit pentru publicare doar două lucrări pentru fiecare prim autor, din care una va fi obligatoriu prezentată oral. Vor fi publicate numai lucrările susţinute (oral sau poster) de către autori.

Descarcă template rezumat.
Descarcă template lucrare.
Descarcă template poster.