INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Lucrarea va fi redactată integral în limba engleză şi în formatul asigurat de acest document cu antet.


Descarcă template rezumat.
Descarcă template lucrare.
Descarcă template poster.

Din lucrările prezentate la simpozion vor fi selectate lucrări ştiinţifice ce urmează a fi publicate în volumul Conferinţei Internaţionale de Ştiinţele Vieţii – ISI Proceeding (Thomson Web of Science) (după achitarea taxei de 100 Euro).

Se admit pentru publicare doar două lucrări pentru fiecare prim autor, din care una va fi obligatoriu prezentată oral. Vor fi publicate numai lucrările susţinute (oral sau poster) de către autori.
Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi publicate în volumul Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara (Scientific Papers Veterinary Medicine Timisoara), ISSN 1221-5295, Editura Agroprint Timişoara (categoria B+, evaluare CNCSIS şi indexat CABI Full Text si Ulrichs WEB Global Serial Directory).

NORME DE REDACTARE

 

TITLU – Arial 12, MAJUSCULE, Bold

 

AUTORI – Arial 10, MAJUSCULE, Bold, centrat

ex. DANIELA BOTUŞ SAU M. CENARIU

Numerotarea autorilor în caz de apartenenţă la instituţii diferite – ex. M. CENARIU1

 

Afilierea autorilor – Arial 10, minuscule, dacă este necesar – numerotarea în concordanţă cu cea a autorilor

Adresa instituţiei doar a primului autor – cod, stradă, număr, localitate, ţară

Adresa de e-mail a primului autor

 

Numele autorilor, afilierea lor şi titlul rezumatului (summary) sunt precedate şi urmate de un spaţiu de 10 p.

 

Summary - Arial 9, minuscule, bold, centrat

 

Text – arial 9, minuscule, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5”.

Key words: arial 9, minuscule, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5”

                Maxim 5 cuvinte cheie

 

Introducere fără titlu – Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5

 

Materials and methods

 

Text - Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5

 

Results and discussions

 

Text - Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5

 

Conclusions

 

Text - Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5”

Concluziile nu vor fi numerotate.

 

References

 

Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), numele şi prenumele sau iniţiala prenumelui bold

Referinţele bibliografice vor fi aranjate în ordine alfabetică.

Articole – Nume urmat de iniţiala prenumelui pentru autor sau de prenumele întreg pentru autoare, titlul articolului, titlul revistei, anul, volumul, numărul şi paginile – exemplu:

1. Chen, J., Petersen, D.R., Schenker, S., Henderson, G.I., Formation of malondialdehyde adducts in livers of rats exposed to ethanol: role in ethanol-mediated inhibition of cytochrome c oxidase, Alcohol Clin Exp Res, 2000, 24, 544-552.

 

Cărţi – Nume urmat de iniţiala prenumelui pentru autor sau de prenumele întreg pentru autoare, titlul cărţii, editura, oraşul, anul publicării – exemplu:

1. Răpuntean, Gh., Răpuntean, S., Bacteriologie Veterinară Specială, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, 2005.

 

Teze de doctorat – Nume urmat de iniţiala prenumelui pentru autor sau de prenumele întreg pentru autoare, titlul tezei, specificarea că este teză de doctorat, facultatea, oraşul, anul publicării – exemplu:

1. Dărăbuş, Gh., Criptosporidioza cercetări privind etiologia, epidemiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul în infecţiile naturale şi experimentale, Teză de doctorat, Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, 1996.

 

SUBTITLURILE Materials and methods, Results and discussions, Conclusions, References sunt precedate şi urmate de un spaţiu de 10 p.

 

TABELE – ex.

Table 1

Titlu – Arial 10, minuscule, Bold

 

Minim Arial 8

 

 

 

 

 

LEGENDA FIGURILOR ŞI A GRAFICELOR: arial 10, minuscule, centrat

– ex. - Fig. 1. text

 

CITAREA AUTORILOR SAU A LUCRARILOR ÎN TEXT. Autorii vor fi citaţi în text între paranteze simple, sub formă de indici bibliografici – ex.: (1, 3).

Toţi autorii din bibliografie trebuie să fie citaţi în text şi vice versa - toţi autorii din text trebuie să apară la bibliografie. Se vor menţiona doar referintele bibliografice care au legatura strânsa cu lucrarea.

 

MARCAREA CU ITALIC. Termenii în latină (specii, denumiri anatomice etc.) se scriu obligatoriu cu italic.

 

NUMERALELE. Pentru numeralele de la unu la zece se folosesc litere, iar pentru cele următoare cifre.

Separarea zecimalelor se face prin punct – ex. 1.5

Pentru numerele mari, de ordinul sutelor de mii sau milioanelor se folosesc formulări scurte – ex. 1.5 x 106